Wybrany język:

          Każdy produkt udostępniany na rynku UE i znajdujący się w zakresie dyrektyw nowego i globalnego podejścia, wymaga wykonania procedury oceny zgodności. Producent potwierdza pozytywne zakończenie procedury poprzez wystawienie deklaracji zgodności i umieszczenie oznakowania CE na produkcie. Procedurę oceny zgodności należy powtórzyć gdy:

  1. zmieni się akt prawny dotyczący produktu (tj. dyrektywa, rozporządzenie, akt wykonawczy, akt delegowany itd.);
  2. zmieni się norma lub normy według których oceniono produkt;
  3. zmieni się konstrukcja produktu.

Ten wpis dotyczy zmiany wymagań - tj. aktów prawnych dotyczących produktu.
          W 2008 roku KE wprowadziła pakiet towarowy składający się z decyzji 768/2008/UE oraz rozporządzeń 764/2008 i 765/2008. Zmiany te w 2014 roku pociągnęły za sobą serie nowelizacji dyrektyw EXPLOSIVES 2014/28/UE, SPVD 2014/29/UE, LVD 2014/30/UE, NAWI 2014/31/UE, MID 2014/32/UE, LIFTS 2014/33/UE, ATEX 137 2014/34/UE, EMC 2014/35/UE, RED 2014/53/UE, PED 2014/68/UE. Dla większości tych dyrektyw okres przejściowy trwał do kwietnia 2016 roku. Dla dyrektywy RED, która znacząco wpłynęła na klasyfikację produktów obejmując swoim zakresem wszystkie urządzenia nadawcze lub odbiorcze (np. telewizory i radioodbiorniki), okres przejściowy zakończył się w czerwcu 2017 roku. Kolejna znacząca zmiana wymagań nastąpiła w 2016 roku:

  • dyrektywa PPED 89/686/ECC dotycząca środków ochrony indywidulanej, została zastąpiona przez rozporządzenie PPER 2016/425,
  • dyrektywa GAD 2009/142/EC w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe, została zastąpiona przez rozporządzenie GAR 2016/426 (patrz: obrazek poniżej).

Tak dla wymagań PPER, jak i dla wymagań GAR okres przejściowy będzie trwał do kwietnia 2018 roku.
           Każdy producent ma obowiązek uwzględniać zmiany wyżej wymienionych wymagań unijnych dla swoich produktów! Do tego dochodzi konieczność śledzenia zmian norm oraz weryfikacja zgodności produktu ze względu na wprowadzone zmiany konstrukcji lub zmiany dostawców czy komponentów składowych. Ponadto ostatnia nowelizacja normy EN ISO 9001:2015 dotycząca Systemów Zarządzania Jakością wprowadza między innymi obowiązek okresowego wykonywania oceny ryzyka dla przedsiębiorstwa - tutaj okres przejściowy kończy się we wrześniu 2018 roku.
          W tym kontekście widać, jak wiele pracy i obowiązków spoczywa na inżynierach ds. oceny zgodności produktów, inżynierach ds. jakości czy pracownikach laboratoriów zakładowych. Okazuje się, że stanowisko Product Compliance (tj. ocena zgodności) wymaga kilku etatów i to na dwie zmiany, bo jeszcze trzeba mieć czas na czytanie nowych wymagań i norm ;)
Wygląda na to, że tylko spokój i kawa jest w stanie nas uratować!

 

Autor: Piotr R. Gajos
Product Compliance Engineer