Wybrany język:

    W listopadzie zespół riskCE uczestniczył w Konferencji „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej”, która została zorganizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy wsparciu Urzędu Dozoru Technicznego. Wygłoszono liczne prelekcje w zakresie tematyki wymagań MD 2006/42/EC, NEE 2000/14/EC, GAR 2016/426, LD 2014/33/UE, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE oraz ATEX User 1999/92/WE. Konferencja była bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym, a także organizacyjnym – patrz: link poniżej.

https://www.mpit.gov.pl/konferencja_bezpieczenstwo_techniczne

    I nie pisałbym o tym, gdyby nie prelekcja o pracach prowadzonych nad nowym pakietem towarowym, a w zasadzie przypomnienie informacji na temat obowiązującego Pakietu Towarowego (ang. New Legal Framework) zawartego w Rozporządzeniach 764/2008 i 765/2008 oraz decyzji 768/2008/WE. To właśnie na podstawie tego pakietu zostały zdefiniowane i określone pojęcia takie jak producent, upoważniony przedstawicie, importer, a wreszcie dystrybutor. Pakiet towarowy określa także jakie obowiązki spoczywają na jednostkach notyfikowanych oraz jaki jest zakres obowiązków organów nadzoru rynku. I to właśnie w oparciu o pakiet towarowy zostały wdrożone do prawodawstwa poszczególnych krajów członkowskich przepisy dotyczące ww. podmiotów i uprawnienia inspektorów kontrolujących produkty na rynku UE.

    W Polsce przepisy dotyczące obowiązków spoczywających na dystrybutorze (wg. 768/2008/EC, Załącznik I, art. R5) oraz na organach nadzoru rynku (wg. 765/2008, rozdział III, art. 18) wdrożono za sprawą ustawy RP 542 z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynkuwraz ze zmianami wprowadzonymi w ustawie RP poz. 1338 z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku praz niektórych innych ustaw.

 

 

    Jednak gdy zapytać na ulicy - jakie są obowiązki dystrybutora względem sprzedawanych produktów? To większość ludzi odpowie, że sprzedawca ma nam sprzedać dobry produktu …no i żeby jeszcze było tanio ;)
    A sprawa okazuje się dużo bardziej skomplikowana. Ponieważ dystrybutor, a należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (…), która udostępnia wyrób na rynku w ramach działalności handlowej, powinien:

 1. działać z należytą starannością przy udostępnianiu wyrobu na rynku;
 2. sprawdzić, przed udostępnieniem wyrobu na rynku, czy producent i importer spełnili swoje obowiązki i czy produkt jest zgodny z wymaganiami:
 3. sprawdzić, czy na wyrób naniesiono oznakowanie CE, a w stosownych przypadkach także inne oznakowanie;
 4. nie udostępniać na rynku wyrobu, co do którego istnieją uzasadnione wątpliwości w zakresie spełniania wymagań;
 5. zapewnić, żeby warunki przechowywania i transportu wyrobu nie wpływały negatywnie na zgodność z wymaganiami w czasie, gdy ponosi on odpowiedzialność za wyrób;
 6. zapewnić niezwłoczne podjęcie działań w celu doprowadzenia do zgodności wyrobu, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że wyrób jest niezgodny z wymaganiami;
 7. niezwłocznie informować:
        a) właściwy organ nadzoru rynku,
        b) producenta lub importera
       – o stwarzanym przez wyrób zagrożeniu, podając szczegółowe informacje dotyczące   w szczególności niezgodności wyrobu z wymaganiami i podjętych działań;
 8. udzielać na uzasadnione żądanie organu nadzoru rynku informacji i udostępnić dokumentację w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami;
 9. na żądanie organu nadzoru rynku współpracować w celu usunięcia zagrożenia, jakie stwarza wyrób, który udostępnił na rynku.

    Jak widać zakres obowiązków nałożonych na dystrybutora jest całkiem duży. A co najważniejsze, obejmuje obowiązek sprawdzenia, czy produkt jest zgodny z wymaganiami! Dotychczas sprzedawcy tak indywidualni jak i sieciowy nie zdawali sobie z tego sprawy, a nawet nie zwracali uwagi na tak przedstawiony zakres swojej pracy.


    I niejako na potwierdzenie ww. informacji, w ostatnim tygodniu trafił do biura riskCE raport z kontroli wykonanej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w jednej z sieci handlowych. Podczas kontroli stwierdzono, że dystrybutor nie dopełnił swoich obowiązków! A w związku z tym inspektor swoją decyzją wstrzymał dystrybucje produktu.
    Rozwiązaniem dla sklepów i sieciowych dystrybutorów jest weryfikacja produktów przed ich zamówieniem, którą może wykonać doświadczony inżynier ds. oceny zgodności produktów lub biuro zajmujące się oceną zgodności produktów. Taka ‘dodatkowa praca’ na pewno podniesie koszty, jednak pozwoli uchronić dystrybutora od negatywnych skutków kontroli prowadzonych przez inspektorów nadzoru rynku.

Autor: Piotr R. Gajos
Product Compliance Engineer

Definicja „dystrybutora” wg. ustawy RP poz. 542 z 13 kwietnia 2016 r., rozdział 1, art. 4, punkt 8).